Browse our Dhamma books

"I thought I would begin by offering a few reflections about equanimity or upekkhā. This is one of the most significant psychological, emotional qualities talked about in the Buddhist tradition. However, because we commonly translate the word upekkhā in English as ‘equanimity’, it can easily be overlooked or seen as something a bit insignificant, not so practical or even heartwarming, as the word ‘equanimity’ in English can easily mean ‘indifference’, not really caring – it can be taken to be a switched-off, disconnected and somewhat numb attitude towards things." Based on a talk given at Amaravati – 26-4-2020 ...
อาตมาขอเริ่่มต้้นการบรรยายด้้วยการนำเสนอข้้อคิิด เกี่่ยวกัับคำว่่า การวางเฉยหรืืออุุเบกขา สัักเล็็กน้้อยก่่อน คำนี้้เป็็นคุุณสมบััติิทางใจและทางอารมณ์์ที่่สำคััญที่่สุุดใน คำสอนของศาสนาพุุทธ อย่่างไรก็็ดีี เนื่่องจากเรามัักแปล อุุเบกขา ว่่า “ความวางเฉย” จึึงทำให้้เรามองข้้ามหรืือมอง เห็็นว่่าเป็็นสิ่่งไม่่สำคััญ ไม่่ค่่อยมีีประโยชน์์ หรืือแม้้กระทั่่ง ไม่ค่่ ่อยให้ค้วามรู้้สึึกอบอุ่่น เพีียงเพราะคำว่่า “ความวางเฉย” อาจจะแฝงความหมายว่่า “ความเฉยเมย” ไม่่สนใจไยดีี เรา อาจจะเข้้าใจไปได้้ว่่าอุุเบกขาเป็็นความไม่่สนใจ ไม่่ยุ่่งเกี่่ยว ด้้วย และมีีความรู้้สึึกเฉยชาต่่อสิ่่งต่่าง ๆ ในกรณีีนี้้อาตมาคิิดว่่า เราควรต้้องทำความเข้้าใจว่่า อุุเบกขาคืือธรรมข้้อที่่สี่่ในพรหมวิิหารสี่่ ที่่แปลว่่า ...
Ce livre décrit un ensemble d’outils et de techniques de méditation pour débutants. Ces enseignements proviennent d’une série de six semaines de cours donnés en 2002 à Mendocino en Californie. Ces leçons décrivent des techniques de méditation bouddhistes. Les idées et principes de la pratique de la méditation qui y sont expliqués sont bien sûr d’origine bouddhiste, mais ces instructions ne s’adressent pas uniquement aux bouddhistes. Les leçons fournissent des outils et des techniques simples qui peuvent aider tout un chacun à rendre sa vie plus paisible, à améliorer un peu sa compréhension de soi et des autres et à vivre plus harmonieusement dans le monde.
Il y a un certain nombre de thèmes qui sont très familiers à ceux qui pratiquent la méditation bouddhiste : « l’attention à la respiration » où l’on porte l’attention sur le rythme de la respiration ; la « méditation en marchant » qui se base sur la sensation des pas lorsqu’on va et vient sur un sentier de méditation ; la répétition intérieure d’un mantra tel que « Bud-dho » — ce sont tous des moyens qui aident à retenir l’attention dans le moment présent, à l’ancrer dans la réalité de l’instant. En plus de ces méthodes bien connues, il y en a beaucoup d’autres qui ont une fonction similaire. L’une de cellesci est connue sous le nom de « l’écoute intérieure » ou « méditation sur le son ...
Au cours des dernières années, j'ai dirigé des retraites résidentielles spécifiquement sur le thème de la coproduction conditionnée à au moins cinq reprises – à Amaravati au Royaume- Uni, à Mae Rim, en Thaïlande, et avec Le Refuge, au Monastère de Ségriès, dans le sud de la France. Divers aspects de ce thème riche et essentiel de l'enseignement bouddhique ont été abordés en ces différentes occasions, selon les intérêts et les besoins des différentes communautés. Le livret intitulé « Just One More… » – Appreciative Joy: Jealousy, Selfish Desire and the Buddha’s Teaching on the Cycles of Addiction était basé sur le contenu de l'un de ces événements, une retraite de dix jours tenue à ...
此书集结了阿马拉瓦蒂寺院 (Amaravati Monastery) 在 2012 年夏天举办的 13 天密集禅修时的开示,也可以说是《找回失去的宁静》这本书的延续。《找回失去的宁静》发表于 2011 年,是关于禅修的入门指引。与之相比,《突破入流初果》的定位更像是专用的工具箱,尤其强调智慧和内省在发展觉悟和心灵解脱中扮演的角色。 入流初果是声闻四果中的第一果,所谓“入流”,就是走入八正道,引向最终的觉悟解脱。之所以称为“突破”,是因为它是心灵修行上的一个转折点,具有重要的意义,一旦实现入流初果,最终的方向必然将是自由和解脱。 此书引用了大量佛经故事、作者的亲身经历以及其他相关事例来阐述重要的佛理,比如对“佛、法、僧”更深一层的理解,以及“十二缘起”、“戏论”是如何运作的,“自我”又是如何被构建的。还详细介绍了不同的禅修方法,包括基本的坐禅、行禅、身念住、内观禅,以及对“苦”、“无常”、“非我”的省思,对寂静之音、时间、空间的观照等,并对禅修中可能遇到的困难给出了实用的建议。对佛理的进一步理解和禅修的持续精进,能够帮助我们减轻甚至消除“身见结”、“戒禁取结”、“疑结”,在心灵追求的道路上实现不可逆转的解脱智慧。 ...
NIBBĀNA (Nirvāna in Sanskrit) ist ein Wort, das verwendet wird, um eine Erfahrung zu beschreiben. Wenn das Herz frei von allen Verdunkelungen ist und sich in völliger Übereinstimmung mit der Natur, der letztendlichen Realität (Dhamma) befindet, erfährt es perfekten Frieden, Freude und Zufriedenheit. Diese Qualitäten werden durch das Wort Nibbāna ausgedrückt. Der Zweck dieses Buches ist es, die speziellen Lehren des Buddhas zu umreißen, die auf Möglichkeiten hinweisen und diese erläutern, wie jene Qualitäten verwirklicht werden können. Aus buddhistischer Sicht ist die Verwirklichung von Nibbāna die Erfüllung des höchsten menschlichen Potenzials - ein Potenzial, das in jedem von uns vorhanden ...
เมื่อเราสามารถหาทางสายกลางพบ จะไม่เพียงแค่ได้ผ่อนคลายและสงบสุขเท่านั้น แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย หมายถึงว่าเราสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ เต็มความสามารถ เราสามารถใช้ความคิด จินตนาการ ความถนัดให้เป็นประโยชน์ ต่อการทำงาน ซึ่งเป็นการใช้ความพยายามโดยปราศจากความเครียด When we are able to find the Middle Way, it is not only restful and peaceful but it is also very productive. It means that we are able to use the capacities, the abilities that we have to the fullest extent. We can use our imagination, our aptitudes and be helpful yet that work, that effort is free of stress.
The theme for this Dhamma talk is ‘My way or the Middle Way?’ As people might recognize, the title was borrowed from the famous Frank Sinatra song, written by Paul Anka, ‘My Way’, which is the supreme anthem of self-confidence: Through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall, And did it my way!’ Confidence is definitely a part of the Buddhist path; having faith, having confidence and resolution, these are all aspects of it. But any of us who have spent much time in life trying to follow that voice of self-assurance, of, ‘Even though there is resistance and it is difficult, I’m just going to keep pushing. I will do it my way.’ Or when we ...
This photo-journal records a pilgrimage made in Sri Lanka in November of 2019. I had been invited numerous times to visit this ancient seedbed of Theravāda Buddhism but, prior to this present occasion, had always declined the offers. Thee reason for this was not a disinterest in the country, with its ancient Buddhist traditions and numerous holy places, rather it was that, if I was going to go, I wanted to go quietly as a pilgrim and not on a teaching tour or part of a bustling group of devotees. Sometimes I wondered if I was being too fussy or narrow on this score but, in retrospect, I am very glad to have waited for forty years to make the journey.
​…Comencé a leerlo, y muy pronto me di cuenta: «Bueno, bueno, bueno…es una novela budista. Y escrita por un oscuro académico danés». Era “Kāmanīta, el Peregrino”, al que ahora —unos diez años después— siento como un viejo, viejo amigo. ​Mientras comencé a leer, pasajes familiares aparecían de pronto en las páginas: caracteres y declaraciones bien conocidas; incidentes famosos y favoritos de las escrituras budistas que habían sido entrelazados juntos y arreglados de otra manera, hilados en una tela de hermosos tonos y textura. Me zambullí y me disolví dentro de la historia, retomándola durante cada momento libre de los días y las noches que siguieron, y convenciéndome mientras tanto que la ...
Over the last few years I have led residential retreats specifically on the theme of dependent origination on at least five occasions – at Amaravati in the U.K., in Mae Rim, Thailand, and with Le Refuge, at Monastère de Ségriès, in the south of France. Various aspects of this rich, essential theme of Buddhist teaching have been focused upon in these different situations, according to the interests and needs of the various communities. The booklet entitled ‘Just One More…’ – Appreciative Joy: Jealousy, Selfish Desire and the Buddha’s Teaching on the Cycles of Addiction was based on the material from one of these events, a ten-day retreat held at Amaravati in July 2013. Most of the material ...
THE TITLE OF THIS BOOK, Mind Is What Matters, brings attention to attitude. It points to the enormous difference our attitude makes as the mind receives and processes experience, and it points to that aspect of Dhamma practice of making everything our teacher. In 2017 at our open retreat at Amaravati Monastery, there were over 400 people attending. Ajahn Sumedho gave teachings every evening, and other visiting ajahns offered instruction and led question-and-answer sessions daily. For some of us, it was a very inspiring time. There were a lot of illuminating and imaginative teachings; for me it was a truly encouraging and beautiful event. But what if someone else’s attitude had been ...
Sunday Talk on the 18th September 2016 Good afternoon to you all. The theme for the Sunday talk this week is ‘Forgiving and Compassion’ so I will offer some reflections around these significant areas of our lives. I will start with forgiving. This is a very important aspect of spiritual training and, as a way of life, it is a counterpoint to the attitude of being unforgiving, the attitude of wanting revenge, carrying grudges around. It’s about working with those attitudes of mind where we are determined to hang onto our negativity and our hurts, and to wear those proudly upon our sleeves – all the wrongs that have been done to me, the things that were unforgivable – that we are ...
เมื่อเราได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การให้อภัยและกรุณา ถ้าเรานํา เรื่องทั้งสองนี้มารวม เข้าด้วยกันและพิจารณาดูดีๆ เราจะพบว่า นี่คือการ ตระหนักรู้ถึงความกว้างใหญ่ไพศาลที่โลกนี้มียิ่งกว่า ที่เราเคยคิดมากนัก ยังมีที่ว่างในชีวิตของเรามากกว่า ที่เราคิดไว้และที่สํา คัญก็คือ เราไม่มีความจํา เป็นใดๆ ที่จะต้องเติมที่ว่างนั้นให้เต็ม ...
Будда как-то сказал: если бы вам пришлось носить своих родителей на себе всю их жизнь, отца на одном плече, мать — на другом; вплоть до момента, когда они стали бы беспомощны и испражнялись бы вам на спину, это бы не возместило сполна ваш долг благодарности к ним. Но вы могли бы возместить этот долг, если ваши родители не были добродетельны, а вы бы укрепили их в добродетели; если они не были мудры, а вы бы укрепили их в мудрости, если они были прижимистыми, а вы бы укрепили их в щедрости, если у них не было веры в духовный путь, а вы бы привели их к нему. (Ангуттара Никайа, 2.32) ...
GENTILEZZA AMOREVOLE ~ L’attaccamento a opinioni, l’alienazione e il sentiero del Buddha della non contesa ...
…สมมุติพวกเราบอกว่าปรัชญาชีวิตของเราคือ ‘ยิ่งมากคือยิ่งดี’ และถ้า ‘ยิ่งน้อยคือยิ่งมาก’ ด้วยแล้วไซร้ เราก็สามารถสรุปได้ว่า ‘ยิ่งน้อยคือยิ่งดี’ ด้วย ...
The theme for this afternoon’s talk is ‘Less is More – Frugality, Renunciation and Generosity’. I will focus on the frugality and renunciation aspects first of all and then get to generosity later on. First of all, it struck me how, if we say that our usual philosophy in life is ‘more is better’, if ‘less is more’, then ‘less is better’ – if you follow the logic – which is a good way of summarizing this theme. This is an important topic for our times. Probably the kind of people who gather together at a Buddhist monastery on a Sunday afternoon are not those overly committed to consumption (what we call the ‘consumer society’ as if we were just a mouth with legs on) but that doesn’t have ...
Benevolencia – Apego a puntos de vista la alienación y el sendero de no-conflicto del buda Este pequeño libro es el primero de una serie de cuatro, que contienen reflexiones y prácticas relacionadas con las ‘moradas sublimes para el corazón’ –los cuatro brahma-vihāras, en lenguaje budista–. También se conocen como ‘los cuatro inmensurables’ en razón de la cualidad ilimitada de su naturaleza.
Titre original : Small Boat, Great Mountain La rencontre de traditions spirituelles incluant celles des enseignements de sagesse du Theravāda et du Dzogchen, deux grandes expressions du Bouddha-Dharma, est un des principaux aspects bénéfiques de la vie à notre époque. La révolution technologique nous donne la possibilité de voyager, de communiquer et d’étudier les traditions de façon aisée. La plupart des grands textes spirituels sont en ligne, et un flot conséquent de conférences et de retraites rassemble méditants, érudits et maîtres spirituels, pour pratiquer et confronter ouvertement leurs lignées, leur compréhension et leur connaissance. L’effondrement des champs spirituels séparés ...
Compasión, la ayuda compulsiva, insensibilidad y la enseñanzas del Buda sobre el cuidado en acción. Este pequeño libro es el segundo de una serie de cuatro, que contienen reflexiones y prácticas relacionadas con las ‘moradas sublimes para el corazón’ –los cuatro brahma-vihāras, en lenguaje budista–. También se conocen como ‘los cuatro inmensurables’, en razón de la cualidad ilimitada de su naturaleza.
Alegría apreciativa, celos, deseo egoísta y las enseñanzas del Buda sobre los ciclos de adicción Este pequeño libro es el tercero de una serie de cuatro, que contienen reflexiones y prácticas relacionadas con las ‘moradas sublimes para el corazón’ –los cuatro brahma-vihāras, en lenguaje budista–. También se conocen como ‘los cuatro inmensurables’ en razón de la cualidad ilimitada de su naturaleza.
Ecuanimidad, superstición, karma y las enseñanzas del Buda sobre la causalidad. Este pequeño libro es el último de una serie de cuatro, que contienen reflexiones y prácticas relacionadas con las ‘moradas sublimes para el corazón’ –los cuatro brahma-vihāras, en lenguaje budista–. También se conocen como ‘los cuatro inmensurables,’ en razón de la cualidad ilimitada y radiante de su naturaleza.
Charlas transcritas de Ajahn Pasanno y Ajahn Amaro. Ajahn Pasanno describe la práctica de los Brahmaviharas: benevolencia, compasión, alegría apreciativa y ecuanimidad. Ajahn Amaro ofrece una visión general del budismo Theravada y de las enseñanzas de Ajahn Chah sobre la aplicación de la consideración sabia y la Visión Correcta ...
Loading...
© Amaravati 2022
Powered by Krystal